Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vztahy vznikající mezi provozovatelem systému „Správní právo online – Spravko.cz“ a uživatelem.
 2. Provozovatelem systému je JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D., IČ 72622717, se sídlem Lukavická 2057/26, 30100 Plzeň, (dále také jen „provozovatel“).
 3. Systémem je projekt „Správní právo online - Spravko.cz“ včetně programového vybavení, grafické podoby, obsahu a doplňkových funkcionalit (dále také jen „systém“).
 4. Uživatelem systému je osoba využívající některou ze služeb nabízených systémem (dále také jen „uživatel“).
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele v souvislosti s jeho užíváním a poskytováním jeho obsahu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V otázkách výslovně neupravených těmito VOP se jejich vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále také jen „OZ“), a je-li uživatel spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 6. Tyto VOP se vztahují na služby poskytnuté na či prostřednictvím webů
  1. spravko.cz
  2. spravko.sk
  3. spravko.online
  4. spravnipravo.online
  5. spravnipravoonline.cz
  6. pravoprehledne.cz

(dále také jen „web“).

 1. Užití obsahu webu nebo jakékoliv jeho části jinak než pro osobní potřebu v souladu s těmito VOP, tj. zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin, je bez jiné výslovné dohody s provozovatelem zakázáno. Zakázány jsou i zásahy do technického nebo věcného charakteru webu.

 

II. Obsah systému, uživatelský účet

 

 1. Obsahem systému je jeho programové vybavení a služby nabízené jeho prostřednictvím, především pak výukové kurzy realizované formou videí dostupných online, studijní texty (ebooky) a další podkladové materiály.
 2. Podmínkou pro užití služeb systému je registrace uživatele prostřednictvím vyplnění pravdivých a bezchybných požadovaných údajů o své osobě do registračního formuláře. Registrace uživatele v systému je zdarma a vede k vytvoření uživatelského účtu, jehož prostřednictvím může uživatel užívat služby systému (dále také jen „účet“).
 3. Registrovaný uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje do účtu a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů do účtu, ani za jakoukoliv případnou újmu či nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

 

III. Objednání digitálního obsahu

 

 1. Placenými službami jsou online videa a online ebooky (dále také jen „digitální obsah“).
 2. Digitální obsah se poskytuje buď na dobu určitou, která je uvedena u každého konkrétního produktu, anebo na dobu neurčitou (dále také „doba trvání licence“).
 3. Digitální obsah se objednává prostřednictvím webového rozhraní eshopu vložením do „košíku“ a vyplněním a odesláním objednávky. V eshopu jsou jednotlivé produkty uvedeny a popsány včetně případných ukázek a je tam uvedena jejich cena a doba, na kterou se za tuto cenu poskytují. Provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu informací o digitálním produktu.
 4. Při objednávce digitálního obsahu by uživatel neměl měnit údaj o počtu objednávaných kusů (taková změna má vliv pouze na zvýšení celkové ceny) a neměl by zaškrtávat políčko „Doručit na jinou než fakturační adresu“, resp. vyplňovat tuto adresu (digitální obsah není uživateli fyzicky zasílán).
 5. Při objednávce je uživatel povinen pravdivě vyplnit požadované údaje a před odesláním ji pečlivě zkontrolovat a případně upravit, pokud by neodpovídala jeho požadavkům. K objednávce dojde kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ (po předchozím vyjádření souhlasu s „obchodními podmínkami“, jimiž jsou tyto VOP).
 6. O provedení objednávky je uživatel automaticky informován emailem zaslaným na emailovou adresu zadanou při objednávce. Součástí této emailové zprávy jsou i informace o platbě.
 7. Zaplacením objednávky je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o poskytnutí digitálního obsahu na dobu stanovenou pro objednaný produkt, případně na dobu neurčitou. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, může být provozovatelem archivována a není přístupná. Pokud by uživatel smlouvu uzavíral s jakýmkoliv svým dodatkem, výhradou či odchylkou, nedochází k platnému uzavření smlouvy.
 8. Objednávku lze bez poplatku stornovat do okamžiku jejího uhrazení. Po provedené úhradě je storno objednávky možné pouze na základě dohody s provozovatelem. Uživatel po odeslání objednávky a jejím zaplacení nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) OZ právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, který mu nebyl dodán na hmotném nosiči.
 9. V případě, že by měl uživatel o přesnosti či úplnosti popisu produktu pochybnosti, má možnost se před objednávkou obrátit na provozovatele s příslušným dotazem.
 10. Údaje uvedené u produktu v eshopu jsou pouze informativní povahy, nepovažují se za nabídku a ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

 

IV. Cena a platba

 

 1. U každého nabízeného produktu (digitálního obsahu) je uvedena jeho cena či informace, že je produkt k dispozici zdarma. Ceny jsou uváděny jako konečné včetně všech případných poplatků či daní s výjimkou možných poplatků účtovaných uživateli třetími subjekty (jeho bankou, mobilním operátorem, vydavatelem platební karty atp.).
 2. U připravovaných produktů (které nelze objednat) může být uvedena pouze předpokládaná cena, která se po jeho uvedení může změnit. Cena uvedená u připravovaných produktů není pro provozovatele závazná.
 3. Cenou sjednanou za produkt je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání závazné objednávky. V případě objednávky produktu za stavu zjevné chyby v ceně uvedené u produktu (například v důsledku překlepu, chyby při zadání ceny do systému či technických problémů) nedochází k platnému uzavření smlouvy a to ani v případě automatického potvrzení objednávky ze strany provozovatele a/nebo úhrady takové ceny uživatelem.
 4. Formu úhrady objednávaného produktu zvolí uživatel při objednávce. Cenu produktu je možno uhradit bezhotovostně bankovním převodem dle pokynů uvedených v potvrzení objednávky, anebo prostřednictvím platební brány.
 5. Uživatel může jako způsob úhrady zvolit též platbu v některé z kryptoměn nabízených platební bránou. Na platbě v jiné kryptoměně než té nabízené platební bránou se uživatel může domluvit s provozovatelem. Pokud bude uživatel v případě platby kryptoměnou z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení uhrazené ceny, může být kupní cena vrácena pouze v měně a výši, která je, resp. v okamžiku objednávky byla uvedena u příslušného produktu (tj. zpravidla v českých korunách).
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen svých produktů (akční nabídky, slevy, zvýšení ceny atp.). Dočasné ani trvalé zlevnění produktu nezakládá uživateli, který produkt objednal a zaplatil již před slevou, právo na odstoupení od již uzavřené smlouvy, ani na dorovnání případného rozdílu v ceně po slevě ze strany provozovatele.

 

V. Poskytnutí a užití digitálního obsahu

 

 1. Poskytnutím digitálního obsahu se rozumí jeho online zpřístupnění, a to formou zaslání přístupových údajů, případně jejich aktivací ve vztahu k objednanému produktu, nebo zasláním odkazu URL adresy k objednanému produktu.
 2. Provozovatel poskytne uživateli digitální obsah po zaplacení úplné ceny za objednaný produkt. Od okamžiku poskytnutí digitálního obsahu nemá uživatel právo odstoupit od sjednané smlouvy.
 3. Uživatel je povinen před uhrazením ceny objednaného produktu otestovat, zda technické vybavení (zejména hardware, software a připojení na internet), jehož prostřednictvím hodlá digitální obsah užívat, takové užívání digitálního obsahu umožňuje. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná ukázková videa či zdarma dostupné náhledy ebooků. Úhradou ceny za produkt uživatel potvrzuje, že jeho technické vybavení umožňuje digitální obsah užívat způsobem a v kvalitě, kterou očekává a požaduje.
 4. Přístupové údaje k digitálnímu obsahu jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k přístupovým údajům, anebo k URL adrese odkazující na objednaný produkt.
 5. Po dobu trvání licence je uživatel oprávněn pro svou osobní potřebu
  1. neomezeně online sledovat zpřístupněné video,
  2. neomezeně pracovat se zpřístupněným ebookem (číst jej, stahovat do svého zařízení, tisknout jej atp.).
 6. Digitální obsah určený také ke stažení a k práci offline (typicky ebook) smí uživatel pro svou osobní potřebu užívat i po skončení doby trvání licence na online přístup k digitálnímu obsahu.
 7. Systém i digitální obsah na něm nabízený podléhá autorskoprávní a/nebo jiné právní ochraně (práva duševního vlastnictví, ochranných známek atp.) a je výlučným vlastnictvím provozovatele. Uživatel není oprávněn systém ani digitální obsah na něm nabízený pozměňovat, upravovat či do něj jakkoliv jinak zasahovat.
 8. Uživatel se zavazuje digitální obsah nezprostředkovávat dalším osobám a to v jakékoliv formě (kopírováním digitálního obsahu, poskytnutím přístupových údajů k účtu, kopírováním vytištěného ebooku atp.), ať již úplatné či bezplatné.

 

VI. Odpovědnost a reklamace

 

 1. Digitální obsah představuje souhrn informací, poznatků a názorů, které slouží ke vzdělávacím účelům a jsou především podkladem pro uživatelovo další studium. Vzhledem k povaze právní vědy je uživatel srozuměn se skutečností, že digitální obsah může obsahovat názory či závěry, které nejsou zastávány všemi představiteli aktuální správní (či právní) teorie. Provozovatel neodpovídá za případné negativní důsledky vzniklé použitím informací získaných z digitálního obsahu uživatelem.
 2. Poskytnutí digitálního obsahu není poskytováním právního poradenství či právních služeb. Provozovatel nenese odpovědnost za to, pokud by digitální obsah byl uživatelem k takovému účelu použit.
 3. Z hlediska aktuálnosti se za bezvadný považuje takový digitální obsah, který odpovídá platnému právu a právní doktríně v okamžiku zaplacení objednávky.
 4. Digitální obsah bude uživateli zpřístupněn v závislosti na fungování systému. V době technického výpadku či odstávky systému může být digitální obsah uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupný.
 5. Nemá-li digitální obsah stanovené vlastnosti ve smyslu § 2161 OZ, může uživatel požadovat zpřístupnění digitálního obsahu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části digitálního obsahu, může uživatel požadovat nové zpřístupnění pouze takové části digitálního obsahu. Není-li nové zpřístupnění (části) digitálního obsahu možné (tj. vadu nelze odstranit a digitální obsah pro ni nelze řádně užívat), může uživatel odstoupit od smlouvy a to formou jednostranného právního jednání prokazatelně adresovaného provozovateli buď na emailovou adresu info@spravko.cz, anebo dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla provozovatele.
 6. Hlášení vad systému nebo digitálního obsahu (dále také jen „reklamace“) probíhá primárně na emailové adrese info@spravko.cz, v případě její nefunkčnosti pak prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených na webu. O reklamaci rozhodne provozovatel bez zbytečného odkladu.
 7. Neoznámí-li uživatel provozovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit prostřednictvím technických a/nebo právních prostředků přístup k digitálnímu obsahu uživateli, který například
  1. v důsledku nestandardního užívání systému nepřiměřeně či neúměrně zatěžuje systém či se pokouší zasahovat do jeho řádného fungování (například použitím software k nabourání či poškození systému),
  2. opakovaně či podstatně porušuje tyto VOP,
  3. činí pokusy o automatické či hromadné čtení, kopírování nebo nedovolené stažení (download) obsahu systému,
  4. založil účet k emailové adrese patřící jiné osobě.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

 1. Provozovatel se zavazuje osobní údaje uživatele neposkytnout třetím subjektům.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje byly provozovatelem zpracovány a uchovávány v souladu s příslušnou právní úpravou (zejména zákonem o ochraně osobních údajů) za účelem plnění předmětu uzavřené smlouvy.
 3. Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli obchodní sdělení a to do doby, dokud uživatel provozovateli nesdělí, že chce jejich zasílání ukončit.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo změny VOP. Tyto změny jsou vůči uživateli účinné okamžikem, kdy mu jsou oznámeny zveřejněním na webu. Tyto změny se nedotýkají dříve vzniklých právních vztahů.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provoz, obsah či vzhled systému z jakéhokoliv důvodu změnit či zrušit (částečně i zcela). Uživatel s licencí na digitální obsah platnou (trvající) k tomuto okamžiku, které by se změna či zrušení systému dotkla co do možnosti užití digitálního obsahu, náleží přiměřená sleva z uhrazené ceny.
 3. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do svého technického zařízení.
 4. Pokud vztah mezi provozovatelem a uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají obě strany, že se jejich vztah řídí českým právem.
 5. V případě, že  mezi uživatelem - spotřebitelem  a  provozovatelem dojde ke  sporu  z uzavřené smlouvy,  který  se  nepodaří  vyřešit  smírně,  může  uživatel  podat  návrh  na mimosoudní  vyřešení  takového  sporu  určenému  subjektu  mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –oddělení ADR,  Štěpánská  15,  120  00  Praha  2 (www.adr.coi.cz, adr@coi.cz). Spotřebitel  může  využít  rovněž  platformu  pro  řešení  sporů  online,  která  je  zřízena Evropskou komisí.
 6. Účinnost těchto VOP nastává ke dni 1. 4. 2018.